جزئیات مسیرها از زاهدان به لوت

برای دسترسی به بیابان لوت (ریگ یلان) از شهرستان زاهدان باید با راهنما و تجهیزات بی راهه نوردی وارد ریگ یلان شوید.  (به دلیل اینکه مسیر عمومی و جاده اصلی وجود ندارد)

همچنین برای ورود به بیابان لوت از این مسیرها نیازمند اخذ مجوز از مراکز مربوطه خواهید بود.

مسیرهای عمومی جایگزین با ماشین شخصی

مسیرهای کرمان به لوت

مسیرهای بیرجند به لوت