پکیج‌ سفرهای خصوصی تیم سارلوت

یک روزه کلوت‌ها و شهداد

بازدید از ۳ جاذبه میراث جهانی بیابان لوت
۳.۲۰۰.۰۰۰ تومان برای یک نفر
 • بازدید از آب انبار، آسیاب دو قلو، نبکا، کلوت‌ها
 • راهنمای تخصصی
 • یک دستگاه ماشین آفرود
 • ناهار با مخلفات
 • میوه، تنقلات و شیرینی
 • آب و نوشیدنی خنک
 • چای، قهوه و دم نوش
 • تجهیرات استراحت
 • عکاسی
VIP

یک روزه کلوت‌ها و ماهان

بازدید از ۳ میراث جهانی کرمان
۳.۳۰۰.۰۰۰ تومان برای یک نفر
 • بازدید از قنات، باغ شاهزاده، نبکا، کلوت‌ها
 • راهنمای تخصصی
 • یک دستگاه ماشین آفرود
 • ناهار با مخلفات
 • میوه، تنقلات و شیرینی
 • آب و نوشیدنی خنک
 • چای، قهوه و دم نوش
 • تجهیرات استراحت
 • عکاسی
VIP

یک روزه کشیت

بازدید از ۱ جاذبه میراث جهانی لوت
۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان برای یک نفر
 • بازدید از آبشار حرمک، نخلستان، دره و آبشار کشیت و قلعه تاریخی کشیت
 • راهنمای تخصصی
 • یک دستگاه ماشین آفرود
 • ناهار با مخلفات
 • میوه، تنقلات و شیرینی
 • آب و نوشیدنی خنک
 • چای، قهوه و دم نوش
 • تجهیرات استراحت
 • عکاسی
VIP

یک روزه گندم بریان

بازدید از ۵ جاذبه میراث جهانی لوت
۳.۶۰۰.۰۰۰ تومان برای یک نفر
 • بازدید از نبکا، کلوت‌ها، رود شور، گندم بریان، دشت عقیق
 • راهنمای تخصصی
 • یک دستگاه ماشین آفرود
 • ناهار با مخلفات
 • میوه، تنقلات و شیرینی
 • آب و نوشیدنی خنک
 • چای، قهوه و دم نوش
 • تجهیرات استراحت
 • عکاسی
VIP

یک روزه جول رود

بازدید از ۶ جاذبه میراث جهانی لوت
۳.۸۰۰.۰۰۰ تومان برای یک نفر
 • بازدید از نبکا، کلوت‌ها، تپه دلفینی‌ها، رودشور، شهر خیالی، جول رود(تنگه رتیل)
 • راهنمای تخصصی
 • یک دستگاه ماشین آفرود
 • ناهار با مخلفات
 • میوه، تنقلات و شیرینی
 • آب و نوشیدنی خنک
 • چای، قهوه و دم نوش
 • تجهیرات استراحت
 • عکاسی
VIP

دو روزه گندم بریان

بازدید از ۳ میراث جهانی کرمان
۷.۳۰۰.۰۰۰ تومان برای یک نفر
 • بازدید از قنات، باغ شاهزاده، نبکا، کلوت‌ها، گندم بریان، دشت عقیق، رود شور
 • راهنمای تخصصی
 • یک دستگاه ماشین آفرود
 • یک وعده صبحانه
 • دو وعده ناهار با مخلفات
 • یک وعده شام با مخلفات
 • میوه، تنقلات و شیرینی
 • آب و نوشیدنی خنک
 • چای، قهوه و دم نوش
 • یک شب اقامت
 • عکاسی
VIP

دو روزه کشیت و گندم بریان

بازدید از ۳ میراث جهانی کرمان
۷.۸۰۰.۰۰۰ تومان برای یک نفر
 • بازدید از دره و آبشار کشیت، قلعه کشیت، نبکا، کلوت‌ها، گندم بریان، دشت عقیق، رود شور
 • راهنمای تخصصی
 • یک دستگاه ماشین آفرود
 • یک وعده صبحانه
 • دو وعده ناهار با مخلفات
 • یک وعده شام با مخلفات
 • میوه، تنقلات و شیرینی
 • آب و نوشیدنی خنک
 • چای، قهوه و دم نوش
 • یک شب اقامت
 • عکاسی
VIP

دو روزه کشیت و بم

بازدید از ۴ میراث جهانی کرمان
۷.۳۰۰.۰۰۰ تومان برای یک نفر
 • بازدید از قنات، باغ شاهزاده، دره و آبشار کشیت، ارگ جهانی بم
 • راهنمای تخصصی
 • یک دستگاه ماشین آفرود
 • یک وعده صبحانه
 • دو وعده ناهار با مخلفات
 • یک وعده شام با مخلفات
 • میوه، تنقلات و شیرینی
 • آب و نوشیدنی خنک
 • چای، قهوه و دم نوش
 • یک شب اقامت
 • عکاسی
VIP

دو روزه کشیت و کلوت‌ها

بازدید از ۳ میراث جهانی کرمان
۷.۳۰۰.۰۰۰ تومان برای یک نفر
 • بازدید از قنات، باغ شاهزاده، دره و آبشار کشیت،قلعه تاریخی کشیت، کلوت‌ها، نبکا، کوه‌های اره‌ای، برخان
 • راهنمای تخصصی
 • یک دستگاه ماشین آفرود
 • یک وعده صبحانه
 • دو وعده ناهار با مخلفات
 • یک وعده شام با مخلفات
 • میوه، تنقلات و شیرینی
 • آب و نوشیدنی خنک
 • چای، قهوه و دم نوش
 • یک شب اقامت
 • عکاسی
VIP

دو روزه کلوت‌ها و میمند

بازدید از ۴ میراث جهانی کرمان
۷.۶۵۰.۰۰۰ تومان برای یک نفر
 • بازدید از قنات، باغ شاهزاده، نبکا، کلوت‌ها، روستای دستکند میمند، خانه حاج آقا علی
 • راهنمای تخصصی
 • یک دستگاه ماشین آفرود
 • یک وعده صبحانه
 • دو وعده ناهار با مخلفات
 • یک وعده شام با مخلفات
 • میوه، تنقلات و شیرینی
 • آب و نوشیدنی خنک
 • چای، قهوه و دم نوش
 • یک شب اقامت
 • عکاسی
VIP