,

برنامه ۷۵ شرق به غرب کلوتها

برنامه 75: شرق به غرب کلوت‌ها در این سفر چه گذشت؟ این سفر برای اولین بار با حضور 5 نفر از شهرهای کرمان، مشهد و تهران اجرا شد. برنامه از دره زبون مار شرق کلوتها آغاز شد و بعداز شش روز و پیمایش 130 کیلومتر در عمق کلوتهای مرکزی در روست…
,

برنامه ۷۷ پیاده روی با کاروان شتر شرق کلوتها و دره زبون مار و تپه های ستاره ای

پیاده روی دره زبون مار، کلوت های شرقی و تپه های ستاره ای در این سفر چه گذشت؟ این سفر در تاریخ 16 الی 19 اسفندماه 1401 به همراه 23 بیابانگرد از شهرهای تهرا…
,

برنامه ۷۶ برنامه شرق به غرب ریگ یلان بهمن ۱۴۰۱

شرق به غرب ریگ یلان، بلندترین تپه های ماسه ای ایران در این سفر چه گذشت؟ این سفر با حضور 24 نفر از شهرهای کرمان، شیراز و تهران به مدت 5 روز اجرا شد. شروع بر…
,

برنامه ۷۴ مسیر گابریل باکاروان شتر آذر ۱۴۰۱

پیاده روی 200 کیلومتری با کاروان شتر در این سفر چه گذشت؟ این سفر با حضور 8 نفر از شهرهای کرمان، شیراز و تهران به مدت ده روز اجرا شد.شروع برنامه از کوه مل…
,

برنامه ۷۳ شرق به غرب یلان آذر ۱۴۰۱

شرق به غرب یلان فقط با یک کوله ! در این سفر چه گذشت؟ این سفر با حضور 8 نفر از شهرهای کرمان، اصفهان و تهران در 5 روز اجرا شد. شروع برنامه از آبخوران شرق ریگ یلان در شهر زاهدان بود و بعداز پیمایش 37 کیلومتر در مدت سه روز در غرب ریگ یلان د…
,

برنامه ۷۰ بتاریخ آبان ۱۴۰۱

تجربه قدم زدن در نخلستان‌های باعظمت شهداد در این سفر چه گذشت؟ این سفر با حضور 36 نفر از شهرهای تهران، کرمان، رفسنجان، شیراز به مدت دو نیم روز به بازدی…