سفرهای اجرا شده

برای گردشگران خارجی

برنامه ۴۴

سفر خصوصی معاون سفیر اسپانیا مهرماه ۱۴۰۰

برنامه ۵۰

سفر خصوصی دیپلمات ایتالیایی آذرماه ۱۴۰۰

برنامه ۵۶

سفر خصوصی سفیر دانمارک فروردین‌ماه ۱۴۰۱

برنامه ۵۸

سفر خصوصی سفیر استرالیا فروردین‌ماه ۱۴۰۱

برنامه ۶۰

سفر گردشگران سوئیسی اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱

برنامه ۶۲

سفر گردشگران اسپانیایی اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱

برنامه ۶۳

سفر گردشگران آلمانی خردادماه ۱۴۰۱

برنامه ۶۴

سفر گردشگران اسپانیایی خردادماه ۱۴۰۱

برنامه ۶۵

سفر خصوصی دیپلمات اسپانیایی خردادماه ۱۴۰۱

برای گردشگران ایرانی

پیاده روی با کاروان شتر

برنامه ۳۱

سفر به کلوت‌ها مهرماه ۱۳۹۹

برنامه ۳۲

سفر به کلوت‌ها آبان‌ماه ۱۳۹۹

برنامه ۳۳

سفر به کلوت‌ها آبان‌ماه ۱۳۹۹

برنامه ۳۴

سفر به ریگ یلان دی‌ماه ۱۳۹۹

برنامه ۳۵

سفر دهانه آتشفشان به گندم بریان دی‌ماه ۱۳۹۹

برنامه ۳۷

سفر به ریگ یلان بهمن‌ماه ۱۳۹۹

برنامه ۳۹

سفر به ریگ یلان اسفندماه ۱۳۹۹

برنامه ۴۶

سفر به گندم بریان مهرماه ۱۴۰۰

برنامه ۴۷

سفر به گندم بریان آبان‌ماه ۱۴۰۰

برنامه ۴۸

سفر به گندم بریان آبان‌ماه ۱۴۰۰

برنامه ۴۹

سفر به ریگ یلان آذرماه ۱۴۰۰

برنامه ۵۱

سفر به شرق کلوت‌ها آذرماه ۱۴۰۰

برنامه ۵۴

سفر به ریگ یلان بهمن‌ماه ۱۴۰۰

برنامه ۵۵

سفر به شرق کلوت‌ها اسفندماه ۱۴۰۰

دوچرخه سواری

برنامه ۳۶

سفر دوچرخه ۴ روزه گندم بریان دی‌ماه ۱۳۹۹

برنامه ۳۸

سفر دوچرخه ۴ روزه کشیت بهمن‌ماه ۱۳۹۹

برنامه ۵۲

سفر دوچرخه ۴ روزه کشیت دی‌ماه ۱۴۰۰

برنامه ۵۳

سفر دوچرخه ۱۲ روزه بیابان لوت بهمن‌ماه ۱۴۰۰

مهتاب نوردی

برنامه ۴۰

مهتاب‌نوردی کلوت‌ها فروردین ۱۴۰۰

برنامه ۴۱

مهتاب‌نوردی کلوت‌ها فروردین ۱۴۰۰

برنامه ۴۲

مهتاب‌نوردی کلوت‌ها شهریور ۱۴۰۰

برنامه ۴۳

مهتاب‌نوردی کلوت‌ها مهر ۱۴۰۰

برنامه ۴۵

مهتاب‌نوردی کلوت‌ها آبان ۱۴۰۰

برنامه ۵۷

مهتاب‌نوردی کلوت‌ها فروردین ۱۴۰۱

برنامه ۵۹

مهتاب‌نوردی کلوت‌ها اردیبهشت ۱۴۰۱

برنامه ۶۱

مهتاب‌نوردی کلوت‌ها اردیبهشت ۱۴۰۱

برنامه ۶۶

آموزش عکاسی و نجوم کلوت‌ها شهریور ۱۴۰۱

برنامه ۶۷

مهتاب‌نوردی و نجوم کلوت‌ها شهریور ۱۴۰۱